شخصیت‌شناسی | جانِ فدای امام و انقلاب چگونه در مقابل نظام اسلامی ایستاد؟

عبدالله نوری که روزگاری به دلیل پیروی از امام خمینی و رهبری انقلاب، از نگاه رسانه‌های بیگانه مستحق هرگونه توهین و دشنام بود، به یکباره به یک قهرمان درخور تجلیل و ستایش تبدیل شد. او خود یک زمانی در جمع همکاران خویش از این که روزی خدایی ناخواسته به عامل رسانه های بیگانه بدل شود به شدت بیمناک بود: «یک وقت جوری نشود که ببینیم که حرف‌های رادیوهای بیگانه با حرف‌های ما جور دربیاید من بالاتر از این بیان می‌کنم که نکند رادیوهای بیگانه را ما تغذیه کنیم و آنها نطق ما را بگذارند، نوشته‌ها و مصاحبه‌های ما را بگذارند و بخوانند».

اما صد افسوس که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. نوری دیگر یک روحانی انقلابی پیرو امام نیست، بلکه از او همواره به عنوان یک شورشی قهرمان در مقابل انقلاب و امام و آرمان‌های وی یاد می‌شود.