عکس‌نوشت | یهود و نصاری از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه تابع آنها باشیم

 

 

کسانی که به اسم اینکه ما در مجامع بین المللی منزوی نشویم، به ما احترام کنند و این حرف‌ها را بزنیم دشمن کوتاه بیاید اینها اشتباه می‌کنند چون این تعبیر قرآن است «و لن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم»، یهود و نصاری از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه تابع آنها باشیم. ۱۳۸۹/۳/۱۷